DMMU - Divizioni për Mbeturina dhe Kimikate


Detyrat dhe përgjegjësitë

Në përputhje me nenin 10 të Rregullores (QRK) Nr. 05/2017 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MMPH, detyrat dhe përgjegjësitë e divizionit për mbeturina dhe kimikate janë:

 • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive në lëmin e administrimit të mbeturinave, kimikateve dhe produkteve biocide;
 • Propozon, harton dhe percjell zbatimin e legjislacionit në lëmin e administrimit të mbeturinave, kimikateve dhe produkteve biocide, në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe me legjislacionin BE-së;
 • Përgatitë metodologji dhe udhëzime lidhur me administrimin e mbeturinave, kimikateve dhe produketeve biocide, përshtatshmërisht legjislacionit në fuqi;
 • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e e procedurave dhe standardeve për licencim të administrimit të mbeturinave, si dhe të atyre për notifikim, autorizim dhe regjistrim të kimikateve dhe produkteve biocide;
 • Trajton kërkesat për licencim në administrimin e mbeturinave dhe përgatitë project-vendimin per licencim;
 • Trajton kërkesat për import, notifikim, autorizim dhe regjistrim etj. të kimikateve dhe produkteve biocide dhe përgatitë project vendimet përkatëse;
 • Ofron mbështetje, sipas kërkesës, në mbikëqyrjen mjedisore dhe administrimin e mbeturinave, kimikateve, produkteve biocide, si dhe në fushën e sigurisë nga rreziku prej tyre;
 • Analizon dhe harton raporte të rregullta dhe periodike mbi aktivitetet e zhvilluara;
 • Bashkëpunon me akterët relevantë për zhvillimin e aktiviteteve.

Kuadri ligjor për Mbeturina dhe Kemikate përbëhet nga:

 • Divizioni për Mbeturina dhe Kimikate:
  • Ligji Nr. O4/L-060 për mbeturina, GZRK Nr. 17 / 29. 06. 2012.
  • Ligji NR. 04/L-197 per kimikate, GZRK Nr. 18 / 26. 03. 2014.
  • Ligji NR. 03/L-119 për produktet biocide, GZRK Nr.55/ 10.07. 2009.
 • Legjislacioni sekondar:
  • Nje (1) Rregullore: Rregullore e (MMPH) Nr.02/2015 për detergjentet.
  • Tridhjetë e pesë (35) Udhëzime Administrative, prej tyre tridhetë e dy (32) të MMPH-së; dhe tre (3) të QRK-së.
  • Shtatë (7) Vendime: prej tyre katër (7) të MMPH-së.
 • Dokumentet Strategjike dhe Planet e Veprimit:
  • Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave 2019-2028.
  • Plani i Veprimit për menaxhimin e mbeturinave 2019-2021.


Në faqen e kontaktit mund t'i gjeni të dhënat e zyrës për komunikim, në kuadër të këtij divizioni.


Shkarko dokumentin: