ARPL - Divizioni për Pagesat Ujore dhe Projekte


Detyrat dhe përgjegjësitë

Ne përputhje me nenin 23 të Rregullores (QRK) Nr. 05/2017, për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MMPH, Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizioni për Pagesat Ujore dhe Projekte janë:

 • Kryen punët administrativo-financiare në nivel të rajonit të pellgjeve lumore;
 • Siguron mbledhjen e mjeteve financiare nga pagesat për shfrytëzimin e ujërave, shkarkimin e ujërave dhe për shfrytëzimin e inerteve;
 • Përgatit procesin e përllogaritjes së pagesave ujore dhe ngarkimit të operatorëve bazuar në lejen ujore;
 • Përgatit planin e të hyrave dhe shpenzimeve për rajonin e pellgjeve lumore;
 • Përgatit analiza ekonomike lidhur me shfrytëzimin e resurseve ujore dhe inerteve në nivel të pellgut lumor;
 • Shqyrton kërkesat në lidhje me ngarkimin dhe përllogaritjen sipas lejeve ujore;
 • Bashkëpunon në procesin e zgjidhjes së ankesave dhe kërkesave;
 • Identifikon, vlerëson dhe prioretizon projektet e veçanta duke u bazuar në strategjinë shtetërore për ujëra, planin e menaxhimit të pellgjeve lumore, programin e masave, planin për menaxhimin e rrezikut nga vërshimet etj;
 • Përgatit projektet zbatuese për realizim;
 • Mbikëqyr realizimin e projekteve;
 • Kryen analiza të kost-benefitit dhe analiza të burimeve të financimit të projekteve;
 • Mbikëqyrë sigurimin dhe alokimin e mjeteve financiare për realizimin e projekteve;
 • Bashkëpunon me divizionet tjera të autoritetit rajonal të pellgjeve lumore lidhur me identifikimin, vlerësimin dhe prioretizimin e projekteve dhe mbikëqyrjen e realizimit.

Kuadri ligjor për Pagesat Ujore dhe Projekte përbëhet nga:

 • Legjislacioni primar:
  • Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës GZRK Nr. 10/2013/29.04.2013.
 • Legjislacioni sekondar:
  • Një (1) Rregullore e MMPH.
  • Një (1) Udhëzim Administrativ i QRK.
  • Shtatëmbëdhjetë (17) Udhëzime Administrative, prej tyre gjashtëmbëdhjetë (16) të MMPH-së dhe një (1) i QRK-së.
  • Një (1) Rregullore e MMPH-së, Nr. 02/2016 për Mënyrën e Përcaktimit të Prurjes së Pranueshme Ekologjike.
  • Tridhjetë e katër (34) Vendime të QRK-së, Për përcaktimin e zonave të mbrojtura Ujore dhe masat e tyre mbrojtëse të burimeve ujore që përdoren për pije.
 • Dokumentet Strategjike dhe Planet e Veprimit:
  • Strategjia Shtetërore e Ujërave 2017-2036.


Në faqen e kontaktit mund t'i gjeni të dhënat e zyrës për komunikim në kuadër të këtij divizioni.


Shkarko dokumentin: