ARPL - Divizioni për Menaxhimin e Resurseve Ujore


Detyrat dhe përgjegjësitë

Ne përputhje me nenin 21 të Rregullores (QRK) Nr. 05/2017, për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MMPH, detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit për Menaxhimin e Resurseve Ujore janë:
 • Zbaton procedurën e dhënies së lejes ujore në aspektin administrativ dhe teknik;
 • Mban takime konsultative me palë sipas nevojës;
 • Shqyrton kompletueshmërinë e kërkesave për të drejtën ujore dhe dokumentacionin investiv-teknik i cili i bashkëngjitet kërkesës për të drejtën ujore si dhe propozon vendimin në lidhje me kërkesën;
 • Mbledh dhe përpunon të dhënat e nevojshme për resurset ujore në aspektin cilësor dhe sasior nga burimet e ndryshme që janë në dispozicion;
 • Ndërmerr masa të nevojshme për ruajtjen e resurseve ujore;
 • Kryen karakterizimin dhe klasifikimin e të gjitha trupave ujorë sipërfaqësorë dhe nëntokësorë për secilin pellg lumorë si dhe vlerësimin e presioneve bazuar në legjislacionin e zbatueshëm;
 • Propozon shpronësimin e tokës në të cilën janë resurset ujore, sipas nevojës;
 • Afirmon metodat teknike për ruajtjen e ujërave;
 • Zbaton rregullimin e ujërrjedhave dhe pasurive ujore;
 • Kryen vlerësimin preliminar të mbrojtjes nga vërshimet dhe përgatit hartat me zonat e rrezikut nga vërshimet në kuadër të pellgut lumor;
 • Përcakton zonat erozive në kuadër të pellgut lumor;
 • Zbaton masat rregulluese dhe mbrojtëse për mbrojtje nga veprimet e dëmshme të ujërave që mund të rezultojnë nga vërshimet dhe erozioni;
 • Menaxhon me objektet për mbrojtje nga veprimet e dëmshme të ujërave;
 • Siguron mbrojtjen e shtretërve dhe brigjeve të lumenjve, kanaleve dhe akumulimeve brenda pellgut lumor;
 • Përcjell fenomenet ujore bazuar në të dhënat e siguruara nga institucionet relevante të cilat i përpunon dhe ndërmerr veprimet e duhura në pajtim me përgjegjësitë që i ka ARPL sipas legjislacionit të zbatueshëm dhe në pajtim me planet kombëtare përkatëse (si planin për menaxhimin e vërshimeve, planin për menaxhimin e thatësisë, planin për menaxhimin e emergjencave si pasojë ndotjes së ujërave etj.);
 • Menaxhon me inerte në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ujërat e Kosovës;
 • Bashkëpunon me divizionet tjera të autoritetit rajonal të pellgjeve lumore lidhur me mbarëvajtjen e punës.

Kuadri ligjor për ujërat përbëhet nga:

 • Legjislacioni primar:
  • Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës GZRK Nr. 10/2013/29.04.2013.
 • Legjislacioni sekondar:
  • Një (1) Rregullore e MMPH.
  • Një (1) Udhëzim Administrativ i QRK.
  • Shtatëmbëdhjetë (17) Udhëzime Administrative, prej tyre gjashtëmbëdhjetë (16) të MMPH-së dhe një (1) i QRK-së.
  • Një (1) Rregullore e MMPH-së, Nr. 02/2016 për Mënyrën e Përcaktimit të Prurjes së Pranueshme Ekologjike.
  • Tridhjetë e katër (34) Vendime të QRK-së, Për përcaktimin e zonave të mbrojtura Ujore dhe masat e tyre mbrojtëse të burimeve ujore që përdoren për pije.
 • Dokumentet Strategjike dhe Planet e Veprimit:
  • Strategjia Shtetërore e Ujërave 2017-2036.


Në faqen e kontaktit mund t'i gjeni të dhënat e zyrës për komunikim në kuadër të këtij divizioni.