ARPL - Divizioni për Planifikimin e Resurseve Ujore


Detyrat dhe përgjegjësitë

Ne përputhje me nenin 22 të Rregullores (QRK) Nr. 05/2017, për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MMPH, detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Planifikimin e Resurseve Ujore janë:

 • Menaxhon me inerte në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ujërat e Kosovës;
 • Përgatit planet për menaxhimin e pellgjeve lumore;
 • Përgatit programin e masave;
 • Përgatit planin për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet dhe planin për menaxhimin e thatësisë në nivel te rajonit te pellgjeve lumore;
 • Këshillon dhe përkrah administratën e pushtetit lokal në hartimin e planeve të veprimit për mbrojtje nga vërshimet;
 • Merr pjese në procesin e harmonizimit të planit hapësinor të Kosovës, strategjive dhe planeve tjera sektoriale dhe harmonizimin e tyre me planin e pellgjeve lumore;
 • Përgatit programet për ngritjen e kapaciteteve njerëzore në kuadër të pellgjeve lumore;
 • Bashkëpunon me institucionet tjera përgjegjëse për hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar për fushën e ujërave;
 • Përgatit programe për ndërgjegjësim dhe siguron pjesëmarrjen e publikut në procesin e hartimit të dokumenteve dhe në debatet publike në pajtim me ligjin;
 • Përgatit kornizat afatmesme të shpenzimeve përinvestime kapitale;
 • Participon dhe kontribuon në përgatitjen e akteve relevante (memorandume, marrëveshje, etj.) në procesin e menaxhimit të ujërave ndërkufitare në kuadër të pellgjeve lumore;
 • Përgatit, mban dhe azhurnon regjistrin e zonave të mbrojtura ujore;
 • Përgatit, mban dhe azhurnon regjistrin e lejeve ujore;
 • Përgatit, mban dhe azhurnon regjistrin e ndotësve në nivel të pellgut lumor;
 • Përgatit, mban dhe azhurnon regjistrin e objekteve dhe pajisjeve ujore në nivel pellgu;
 • Përgatit, mban dhe azhurnon kadastrin ujor dhe protokollin ujor;
 • Bashkëpunon me divizionet tjera të autoritetit rajonal të pellgjeve lumore lidhur me mbarëvajtjen e punës.

Kuadri ligjor për Planifikimin e Resurseve Ujore përbëhet nga:

 • Legjislacioni primar:
  • Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës GZRK Nr. 10/2013/29.04.2013.
 • Legjislacioni sekondar:
  • Një (1) Rregullore e MMPH.
  • Një (1) Udhëzim Administrativ i QRK.
  • Shtatëmbëdhjetë (17) Udhëzime Administrative, prej tyre gjashtëmbëdhjetë (16) të MMPH-së dhe një (1) i QRK-së.
  • Një (1) Rregullore e MMPH-së, Nr. 02/2016 për Mënyrën e Përcaktimit të Prurjes së Pranueshme Ekologjike.
  • Tridhjetë e katër (34) Vendime të QRK-së, Për përcaktimin e zonave të mbrojtura Ujore dhe masat e tyre mbrojtëse të burimeve ujore që përdoren për pije.
 • Dokumentet Strategjike dhe Planet e Veprimit:
  • Strategjia Shtetërore e Ujërave 2017-2036.


Në faqen e kontaktit mund t'i gjeni të dhënat e zyrës për komunikim në kuadër të këtij divizioni.


Shkarko dokumentin: